ANBI

De stichting is ingeschreven onder KvK 3018 2060 en staat bekend onder Stichting Museumwerf Vreeswijk.
Het btw nummer: 810.960.928.B01
Bankrelatie: NL79 RABO 0381 097 277

anbi_drukwerk_voorbeeld
Adresgegevens:
Wierselaan 113
3433 ZS  Nieuwegein
info@museumwerf.nl
030 – 65 795 81

 • Doelstelling
  Bij een zo breed mogelijk publiek de belangstelling voor – en het inzicht in alle aspecten van de Nederlandse Binnenvaart, haar geschiedenis, ontwikkeling en betekenis mede in relatie tot de historie van het Schippersdorp Vreeswijk, te bevorderen, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Zie verder in de Statuten museumwerf.
 • Missie

  De Museumwerf Vreeswijk wil een plek zijn waar de bezoeker kennis maakt met de rijke geschiedenis van de Nederlandse binnenvaart. Er is geen betere plaats om deze geschiedenis te tonen dan het oude schip- persdorp Vreeswijk. Het museum is gevestigd op de voormalige scheepswerf Buitenweg, aan de Vaartsche Rijn, gescheiden door een fraai sluizencomplex van de Lek. Het is daarom vanzelfsprekend dat een belangrijk onderdeel van het verhaal gaat over (binnenvaart) schepen: De bouw, het onderhoud, en de reparatie van schepen en het foerageren van de bemanning zijn al eeuwen onlosmakelijk verbonden met Vreeswijk en de scheepvaarttraditie van het dorp.

  Het museum wil een plek zijn waar de bezoeker ken- nis maakt met de cultuur van de binnenvaart. We willen de bezoeker een blik geven in de bijzondere gemeen- schap van schippers en het aan de binnenvaart verbonden cultureel erfgoed. Het water is onlosmakelijk verbonden aan het Hollandse landschap en de manier waarop het water wordt en werd gebruikt zegt dus veel over de ontwikkeling van ons volk.

  In ons museum willen we laten zien hoe de ambachten die verbonden zijn aan de binnenlandse scheepvaart zich hebben ontwikkeld en hoe dit de manier van leven van de betrokken gemeenschap veranderde. Door de verhalen van schippers en hun leefwijze te tonen ontstaat er bij de bezoeker inzicht in de ontwikkeling van de techniek van de scheepvaart maar ook in het belang van de binnenvaart voor de economische ontwikkeling van dorp, regio en land.

  We willen de bezoeker dus graag iets meegeven, context bieden voor de nog steeds evoluerende scheepvaartindustrie. We willen het verleden ook vast- leggen voor toekomstige generaties zodat ze hun eigen culturele achtergrond beter kunnen begrijpen.

  Downloadlink:

  Formulier publicatie ANBI algemeen

 • Jaarverslag 2016
 • Jaarverslag 2017
 • Jaarverslag 2018
 • Jaarverslag 2019
 • Jaarverslag 2020
 • Jaarverslag 2021
 • Jaarverslag 2022

Bestuur is samen gesteld uit

Mart Hack, voorzitter
André van Dijk, penningmeester
Willem van Loon, secretaris
Gerard Rikhof, bestuurslid

Chris Bierman, bestuurslid